Vedtægter

Vedtægter i pdf-format


Navn og hjemsted 
§ 1

Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.)
Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing Kommune.Formål
§ 2

Selskabets formål er at forsyne ejendomme inden for værkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand.
at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål Og deraf afledte forhold.Andelsselskabets indtjening
§ 3


Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a. skal sikre vandleverancerne til lavest mulige omkostninger, således at driftsbidragene alene skal dække forsvarlige driftsomkostninger og afskrivninger på anlæg og driftsmidler, samt rimelige henlæggelser til nødvendige udvidelser og til imødegåelse af tab.

Vandleverancer sker i henhold til det af Ærøskøbing kommune fastsatte regulativ og det for vandværket gældende takstblad.Medlemmer
§ 4


Som medlem af Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a. kan optages enhver, herunder juridiske personer, der har tinglyst adkomst på fast ejendom i vandværkets forsyningsområde.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Ejendomme, der i henhold til regulativ kun har betalt anlægsbidrag til forsyningsledning, er ikke medlem af Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a.Medlemmernes rettigheder
§ 5


Medlemmer af Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a. har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Ærøskøbing Kommune vedtagne regulativ og det for vandværket gældende takstblad. Ved indmeldelse, der skal være skriftlig, indtræder medlemmer i de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets vedtægter, regulativ og takstblad, idet disse regelsæt udleveres eller sendes til medlemmet i forbindelse med indmeldelse.Medlemmernes hæftelse og forpligtelser i øvrigt
§ 6


For selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.

Ethvert medlem er over for vandværket ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt wet medlem overdrager sin ejendom er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at en ny ejer – ved at underskive og indsende ejerskifteerklæring – indtræder i medlemmets forpligtelse over for selskabet. Når selskabet har modtaget ejerskifteerklæringen og når samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt, ophører det udtrædende medlems rettigheder og forpligtelser over for vandværket.

Vandværket kan såvel over for ny som gamle medlemmer kræve en deklaration tinglyst pantstiftende på ejendommen til sikkerhed vor betaling af anlægs- og driftsbidrag.Misligholdelse
§ 7


Såfremt et medlem ikke inden 14 dage efter forfaldsdag har foretaget indbetaling af ydelser til vandværket, er dette berettiget til at afbryde tilførslen til ejendommen. Vandværket er ikke forpligtet at genåbne, medmindre samtlige forfaldne ydelser, incassoomkostninger og omkostninger ved genåbning er betalt.

Vandværket skal så vidt muligt forsøge at give medlemmet orientering om lukningen, før denne foretages.Udtræden af selskabet
§ 8


Såfremt et medlem ophører med at modtage vand fra vandværket, herunder hvis den på ejendommen værende bygning nedrives, overføres til andet forsyningsområde eller ophører som selvstændigt matrikelnummer, kan medlemmet udtræde af Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a.


Vandværket drager omsorg for senest 4 hverdage efter at meddelelsen om udtræden er modtaget at afbryde stikledningen fra forsyningsledningen. Udgifterne herved betales af det udtrædende medlem, der ikke har krav på nogen andel af selskabets formue.Levering til ikke medlemmer
§ 9


Vandværket kan undtagelsesvis levere vand til institutioner, virksomheder, der udfører arbejde af midlertidig karakter eller andre, som i kraft af særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer af vandværket, mod en af bestyrelsen fastsat afgift. Sådanne købere af vand skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ og vedtægter med de ændringer, der følger af forholdets natur. Bestyrelsen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.Generalforsamling
§ 10


Ordinær generalforsamling i Ærøskøbing vandværk a.m.b.a. afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med 14 dages varsel ved annoncering i lokale aviser.

Forslag fra medlemmer og bestyrelse, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal foreligge i fuldt udarbejdet skriftlig form senest med udgangen af februar måned.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, se § 12.stk.4.
Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor, se § 13.stk.1.
Valg af to lokalrevisorer, se § 13.stk.2.

Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 100 medlemmer skriftligt har indsendt begæring herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæring herom. Dagsordenen skal annonceres efter sædvanlige regler.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets beslutningsprotokol, der underskrives af dirigenten.


 
Stemmeret og afstemninger
§ 11

Hvert medlem har én stemme uanset antallet af ejendomme, som medlemmet måtte have tilsluttet vandværket. Såfremt en ejendom ejes af en juridisk person eller af flere personer i fællesskab, kan der på generalforsamlingen kun afgives én stemme for den pågældende ejendom, og den juridiske person eller fællesskabet bestemmer selv, hvem der skal repræsentere de pågældende på generalforsamlingen og dér afgive stemme eller modtage valg.

Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan ud over sin egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Kommende medlemmer, dvs. erhververe af en ejendom, der er tilsluttet vandværket og hvorom bindende skriftlig købsaftale er indgået, men hvor ejerskifte ikke er noteret hos vandværket inden generalforsamlingen, har ret til at overvære denne, men har ikke stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte eller repræsenterede medlemmer.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede eller repræsenteret, og når mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.

Såfremt der ikke er mødt eller repræsenteret 2/3 af medlemmerne, men forslaget vedtages med 2/3 flertal blandt de mødte eller repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden to måneder efter første vedtagelse. På anden generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte eller repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.Bestyrelsen
§ 12


Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 2 – 1 – 2 medlemmer, første gang efter lodtrækning. Dog skal det sikres, at formand og kasserer ikke er på valg i samme år. Skulle den situation opstå, er formanden på valg efter andet år, og der sker ved lodtrækning rokade mellem kassereren og de øvrige menige medlemmer. Lodtrækningen skal tilrettelægges således, at intet bestyrelsesmedlem kommer til at sidde i mere end sammenlagt 3 år.

Der vælges 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen eller ved et bestyrelses-medlems længerevarende forfald tiltræder bestyrelsen. Er et bestyrelsesmedlem udtrådt, indtræder suppleanten i stedet for det afgående medlem i den resterende valgperiode. Ved et bestyrelsesmedlems forfald deltager suppleanten i bestyrelsesmøderne, indtil det pågældende medlem genindtræder.

Ved opstilling af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til valg skal så vidt muligt sikres repræsentation fra vandværkets yderområder. Den for yderområdet valgte suppleant indtræder i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem herfra får forfald eller udtræder af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og afholde de efter bestyrelsens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedlige-holdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelse og opstilling af årsregnskab.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal føres beslutningsprotokol, der efter endt bestyrelsesmøde skal underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.Revision
§ 13


Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

Yderligere vælger generalforsamlingen 2 lokalrevisorer samt 2 suppleanter for disse. Én lokalrevisor og én suppleant skal så vidt muligt vælges fra yderområdet.

Valg af revisor og lokalrevisorer og disses suppleanter sker for et år ad gangen.Optagelse af lån
§ 14


Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån på indtil 25 % af den uddebiterede vandafgift incl. Den faste afgift. Lån herudover kan kun optages med bemyndigelse fra generalforsamlingen.Tegningsret
§ 15


Selskabet tegnes af formanden i forening med kassereren. Bestyrelsen kan meddele prokura. Ved pantsætning og optagelse af lån tegnes selskabet af formand, kasserer og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.Regnskab
§ 16


Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne, men overføres til det følgende regnskabsår.

Årsregnskabet underskrives af revisorer og bestyrelse.Opløsning
§ 17


Opløsning kan kun besluttes såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkninger af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller kommunal overtagelse af vandværkets opgaver, kan opløsning besluttes med 2/3 flertal i overensstemmelse med de for vedtægtsændringer gældende regler.

I forbindelse med selskabets opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om eventuelle aktivers anvendelse.Ikrafttræden
§ 18


Nærværende vedtægter, der erstatter selskabets vedtægter af 3. marts 1983, træder i kraft den 28. februar 1996.
 Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. februar 1996.

Kristen Tom Pedersen               Hans Bredmose           Poul Petersen

Ove G. Rasmussen             Rasmus Rasmussen   

Arne Tambo, dirigent


Og på generalforsamlingen den 28. februar 1996.

Arne Tambo, dirigent

Sådan kommer du i kontakt …
Formand: Leif Juul Sørensen
Voderup 16
5970 Ærøskøbing
e-mail lean@voderupgaard.dk 
Telefon: 21 78 10 73


Bogholderi
SE Bogføring
v/Sven-Erik Eriksen
e-mail: mail@se-b.dk
Mobil: 30 50 52 02